Regulamin serwisu - Butik Libeluna

Sklep Libeluna.pl

Regulamin serwisu

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki korzystania z oferty firmy Jewellery Izabela Pieńczykowska, prowadzonego pod adresem internetowym: www.libeluna.pl dokonywania zamówień z oferty sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów. Regulamin został sporządzony na podstawie art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

2. Sprzedającym jest Jewellery Izabela Pieńczykowska, NIP: 8442027299, REGON: 361595893 zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny, np. poprzez złożenie zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej i podstron Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

3. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00-18:00, za pośrednictwem:

a. telefonu: +48 606 964 397

b. maila: kontakt@libeluna.pl

c. pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.

4. Domena internetowa libeluna.pl główna strona internetowa: https://libeluna.pl/ wraz ze wszystkimi podstronami, pod  którymi funkcjonuje Serwis są własnością Sprzedającego, który prowadzi również bieżącą obsługę serwisu.

5. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów pochodzących z serwisu lub Jego składników podlega w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim danych ochronie prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest – bez pisemnej zgody Sprzedającego – bezwarunkowo zabronione.

6. Serwis przeznaczony jest dla:

a. osób fizycznych, które ukończyły 18 lat lub ukończyły lat 13 i posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz legitymują się  pełną zdolnością do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności;

b. dla przedsiębiorców i osób prawnych.

7. Klient to podmiot wymieniony w par. 1 ust.6, który dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia, zakupu lub korzysta z innych usług portalu.

8. Konto Klienta to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta    korzystanie z oferty serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować je w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. System informatyczny serwisu umożliwia Użytkownikowi zmianę hasła w każdym czasie, tuż po pierwszym udanym logowaniu. Każdy Klient ma prawo do utworzenia jednego Konta Klienta. Konto Klienta jest darmowe. Klient ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@libeluna.pl, konto zostanie niezwłocznie usunięte. Klient ponadto powinien zadeklarować czy usunąć należy i w jakim zakresie zamieszczone przez Klienta dane.

9. Usługa dodatkowa to każda usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza stroną internetową w związku z charakterem sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, np. wysyłka.

10. Produkt to Oferta i Usługi dodatkowe oferowane przez serwis.

11. Umowa sprzedaży to umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) zawierana między Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

12. Zamówienie to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, które zmierza złożyć – za pośrednictwem Serwisu – w celu zawarcia ze Sprzedającym ważnej Umowy sprzedaży na odległość.

13. System informatyczny serwisu to system teleinformatyczny określony w art.2  pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

§2

Zamówienia

1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).

2. Oferta serwisu zawiera wyłącznie Produkty oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek RP.

3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem:

a. strony internetowej: https://libeluna.pl

b. telefonicznie pod numerem: +48 606 964 397

c. poczty elektronicznej: kontakt@libeluna.pl

4. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej Klient może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy.

5. Umowa sprzedaży Produktów jest zawierana na czas określony.

6. Klient, który zarejestrował się w serwisie ma możliwość składania Zamówienia oraz uzyskuje uprawnienia właściwe dla typu założonego Konta Klienta. Klient podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Sprzedający uznaje Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane w formularzu zamówienia dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych narzędzi, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Sprzedający ma prawo do anulowania wadliwego Zamówienia.

8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami formularzy. Wyrażenie zgody przez Klienta upoważnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

9. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klientowi, który wyraził taką zgodę  przysługują prawa  określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Celem zapoznania się z „Polityką Prywatności” Klient kierowany jest na podstronę internetową https://libelua.pl/polityka-prywatnosci/.

10. Po złożeniu przez Klienta prawidłowego Zamówienia, Sprzedający prześle do Klienta wiadomość e-mail, celem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient, na każdym etapie realizacji zamówienia, może zrezygnować z dowolnej pozycji asortymentu zgodnej z jego zamówieniem, bez podawania żadnej przyczyny.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.

§3

Realizacja i Zakres działalności Sprzedającego

1. Serwis realizuje usługi i dostawy dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany przez Klienta. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o popełnionych błędach, które uniemożliwiają lub opóźnią zakup, jeżeli będzie taka możliwość i konieczność.

3. Na podstawie art.12 ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, Sprzedający powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30  [trzydziestu] dni po  złożeniu  przez  Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy, z zastrzeżeniem art.12 ust.2,3,4 ww. Ustawy.

§4

Cennik i Płatność

1. Aktualny cennik produktów znajduję się pod adresem: https://libeluna.pl

2. Sprzedający wystawia za  sprzedane produkty  paragon, fakturę VAT lub fakturę na osobę prywatną.

3. W wyjątkowych i incydentalnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru sposobu płatności.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w ust. §4 ust. 1.

5. Zmiana ceny nigdy nie działa retroakcyjnie – nie dotyczy Zamówień już prawidłowo złożonych lub usług już świadczonych.

§5

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Na podstawie art.7 ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w dowolnym momencie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed Jego upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania, dostarczenia produktów.

2. Wskazane w §5 ust.3 Regulaminu prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Na podstawie art.10 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

4. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zwrotu Sprzedający dokona oceny sytuacji. Jeżeli zwrot zawiera pisemne oświadczenie opisane w §5 ust.1 Regulaminu, zostanie wystawiona faktura VAT korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedający dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej koszt wysyłki do Klienta na wskazane przez Klienta konto bankowe

5. W razie odstąpienia od umowy jest ona  uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządzenia. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat,  należą  się od  nich  odsetki  ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

§6

Procedura reklamacyjna

1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty portalu.

2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres podany w §1 ust.2 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego.

3. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, na Jego koszt na adres podany w §1 ust.2 Regulaminu.

4. Klient traci uprawnienia określone w art.8 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz.1176 z późn.zm.), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o  tym fakcie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art. 556 – 576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

5. Reklamację rozpatruje Sprzedający w terminie: 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

§7

Postanowienia końcowe

1. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:

a. za porozumieniem Sprzedającego i Klienta,

b. Klient może rozwiązać ww. umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany cen wg §4 ust.1 Regulaminu.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub notorycznym naruszaniem Regulaminu przez Klienta, Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozwiązania wyżej wymienionej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i nałożenia na Klienta kary umownej  w wysokości: 1000zł [jeden tysiąc złotych] netto lub dochodzenia roszczenia o naprawę szkody na zasadach ogólnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

3. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Klientów.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej na stronie internetowej portalu.

5. Sprzedający zapewnia, IŻ dołoży możliwej staranności, aby strona internetowa portalu i system sprzedaży działały w sposób ciągły i bezawaryjny.

6. Sprzedający przypomina, iż wszelkie treści, materiały dane zamieszczone za pośrednictwem portalu przez Klientów są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Sprzedającego.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania portalu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność – w terminie 30 [trzydziestu] dni od jej wystąpienia – przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie internetowej serwisu.

8. Sprzedający nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu informatycznego do wymagań portalu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.

9. Do poprawnego działania strony internetowej i podstron portalu zalecamy stosowanie jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Opera lub Mozilla FireFox.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego Konta Klienta, ale z zachowaniem możliwości przeglądania strony internetowej, w przypadku odrzucenia nowej treści Regulaminu.

11. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

12. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta lub w wiadomościach kierowanych do Sprzedającego, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Sprzedający niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

13. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta lub w wiadomościach kierowanych do Sprzedającego  ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

14. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta lub w wiadomościach kierowanych do Sprzedającego odnośników (linków)  do  stron  zewnętrznych zawierających materiały wymienione w §7 ust.12 i ust.13.

15. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Sprzedającego lub za pośrednictwem portalu dotyczących i obejmujących Klientów w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

16. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania narusza1ące prywatność Klientów i Sprzedającego.

17. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych przez Klienta danych, Klient, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

18. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych przez Klienta danych, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z portalu z adnotacją: ,,Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”

19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy:

a. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.).

b. Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz.1176 z późn.zm.).

c. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

d. Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

20. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Sprzedającym a Klientami będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg odpowiednich przepisów art.16-46 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

21. W sprawach uwag, komentarzy i sugestii dotyczących funkcjonowania portalu należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontak@libeluna.pl

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu, tj. 05.11.2020.

Mój koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

X